Sunset Vet’s drh Novita & drh Wirsa performing endoscopy